قابل توجه كليه دانشجويان دكتري دانشگاه صنعتي امير كبير

در جهت آمادگي لازم براي  آزمون جامع دكتري مي توانند به شرح ذيل اقدام نمايند:
۱- كليه دانشجويان دكتري دانشگاه به غير از دانشجويان پرديس بين الملل:
 قبولي در آزمون فاينال سطح Intermediate

 قبولي در آزمون ESTA با نمره Overall = 5.5

۲- دانشجويان پرديس بين الملل:

قبولي در آزمون فاينال سطح  Advanced

قبولي در آزمون ESTA با نمره Overall=6.0