نحوه اعطاي مدرك به دانشجويان سطح Advanced

آئين نامه دریافت مدرک طلايي از مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱٫این مدرک به دانشجویانی اعطا خواهد شد که پس از گذراندن دوره های زبان انگلیسی مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، شرایط ذیل را احراز نمایند.

  • كليه دانشجوياني كه ميانگين نمره پاياني آنها ۷ به بالا باشد ، مي توانند مدرک طلايي مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیر کبیر را دريافت نمایند .

  • نمره قبولي در هرمهارت زبانی ، نباید از ۶ پایینتر باشد.

۲٫مدرک طلايي تا پايان دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه اميركبير اعتبار دارد.

۳٫در صورتی که دانشجو تصمیم داشته باشد در دانشگاه های غیر ایرانی ادامه تحصیل دهد ، گواهي تایید مدرك زبان جهت ارائه به آن دانشگاه برای وی صادر خواهد شد .

آئين نامه دریافت مدرک نقره ای  از مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱٫این مدرک به دانشجویانی اعطا خواهد شد که پس از گذراندن دوره های زبان انگلیسی مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، شرایط ذیل را احراز نمایند.

  • كليه دانشجوياني كه ميانگين نمره پاياني آنها در ترم پایانی مرکز ، ۶٫۵ باشد ، مي توانند مدرک  نقره ای مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیر کبیر را دريافت نمایند .

  • نمره قبولي در هرمهارت زبانی ، نباید از ۵پایینتر باشد.

۲٫مدرک نقره ای تا پايان دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه اميركبير اعتبار دارد.

۳٫در صورتی که دانشجو تصمیم داشته باشد در دانشگاه های غیر ایرانی ادامه تحصیل دهد ، گواهي تایید مدرك زبان جهت ارائه به آن دانشگاه برای وی در صورتی صادر خواهد شد که از زمان اخذ مدرک نقره ای ، دو سال بیشتر نگذشته باشد . در غیر اینصورت ، دانشجو باید در آزمونهای مورد تایید مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوباره شرکت نماید.