نامه اشتغال به تحصیل دانشجویان (Students Enrollment Certificate)

چدانشجویان می توانند به منظور دریافت گواهی انگلیسی اشتغال به تحصیل خود، با ورود به باشگاه مشتریان مشخصات خود را کامل نموده و همراه با گواهی اشتغال به تحصیل که از دانشکده مربوطه اخذ کرده اند در این سامانه بارگذاری کنند.

عضو هستید؟ ورود به باشگاه مشتریان

عضو نیستید؟ راهنمای ثبت نام باشگاه مشتریان