در این گزارش پیرو سفر هیات عالی رتبه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ۹ دانشگاه برجسته اروپا، روش های همکاری بین المللی با تمرکز بر دانشگاه های بازدید شده تبیین شده است. در این خصوص پیشنهادهای عملیاتی در راستای شروع یا گسترش فعالیت های بین المللی با دانشگاه های مزبور ارائه گردیده است.

روشهای همکاری بین المللی (مبتنی برسفر اخیر هیات اعزامی از دانشگاه به برخی از دانشگاه های برتر اروپا)

 

در این گزارش به اختصار، گزارشی از فرآیند های همکاری بین المللی دانشگاه در حوزه های مختلف، ارائه گردیده است.

گزارش سالانه ۲۰۱۶