امیر گل رومدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی64543532
نفیسه پیش پینهیات علمی64545410
زهره دهقانیکارشناس روابط بین الملل64545414
امیرمحمد ابهریکارشناس روابط بین الملل64545418
فاطمه طباطباییکارشناس امور بین الملل64545412

نمابر: 66494365
پست الکترونیکی : intrel@aut.ac.ir
آدرس: تهران – خیابان حافظ – خیابان رشت – شماره 424 – ساختمان فارابی – طبقه چهارم