دكتر امیر گل رو

دكتر امیر گل رو

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی

تلفن: 64543532

دكتر نفیسه پیش پین

هیات علمی

تلفن: 64545410

زهره دهقانی

کارشناس روابط بین الملل

تلفن: 64545414

امیرمحمد ابهری

کارشناس روابط بین الملل

تلفن: 64545418

  • آدرس:

    تهران – خیابان حافظ – خیابان رشت – شماره 424 – ساختمان فارابی – طبقه چهارم

  • پست الکترونیکی :

    intrel@aut.ac.ir

  • نمابر

    66494365