دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه با تدوین آیین نامه ها قصد دراد تا روند ارائه خدمات خود را سامان دهی کند. بدین منظور آیین نامه های مختلفی در دست تهیه است که موارد تصویب شده در ذیل ارائه شده است:

آیین نامه استاد همکار خارج از کشور