نامه معرفی به سازمان بورس (Letter to the Deputy of Scholarships)

دانشجویانی که قصد استفاده از بورس های بین المللی سازمان امور دانشجویان (مانند بورسیه آنها با موسسه  دآآد) را دارند می توانندپس از مطالعه نامه به سازمان امور دانشجویان ، از طریق باشگاه مشتریان دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی، اقدام نمایند.

عضو هستید؟ ورود به باشگاه مشتریان

عضو نیستید؟ راهنمای ثبت نام باشگاه مشتریان