دوره مشترک با دانشگاه انسام فرانسه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرارداد همکاری با دانشگاه انسام فرانسه منعقد کرده است. طی این قرارداد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مشارکت دانشگاه انسام درصدد برگزاری دوره مشترک در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. این دوره به ترتیبی برنامه ریزی شده است که دانشجویان کارشناسی ارشد، سال اول را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال دوم را در دانشگاه انسام سپری کرده و پس از دفاع موفق از پایان نامه خود از هر دودانشگاه مدرک کارشناسی ارشد دریافت می کنند.

 

اطلاعات تکمیلی دوره