بورس حمایت از دکتری مشترک در دانشگاه های کشور فرانسه

فرصت بهره مندی از بورس های تحصیلی جهت شرکت در دوره های مشترک دکتری و پسا دکتری برای دانشجویان دکتری و اساتید دانشگاه های ایران

جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

https://goo.gl/VhnsCW