دروسي كه “زبان ارائه درس” آنها در پورتال دانشگاه  “انگليسي” ثبت شده باشد فقط براي دانشجوياني قابل مشاهده و ثبت‌نام است كه به صورت  “مشروط ”  يا  ” قطعي”  قبلاً  واجد شرايط بودن آنها در پورتال دانشگاه درج شده باشد.

الف ) واجد شرايط قطعي

 دانشجويان در صورت احراز يكي از شرايط زير مي توانند در دروس ارائه شده به زبان انگليسي ثبت‌نام نمايند. ضمناً اين شرايط به همراه بقيه شرايط ذكر شده در آئين نامه نوع مدرك دانش‌آموختگي براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل”  كافي است.

  • دارا بودن نمره يكي از آزمونهاي معتبر مطابق جدول زير:

نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره 6 6 550 80-79
  • قبولي در آخرين دوره فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مركز بين‌المللي زبان دانشگاه (Advanced)

ب ) واجد شرايط موقت

دانشجويان درصورت احراز يكي از شرايط زير مي‌توانند صرفاً در دروس ارائه شده به زبان انگليسي ثبت‌نام نمايند ولي اين شرايط براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل” كافي نيست و بايد دانشجويان مدرك فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي خود را قبل از فعال شدن فرايند فراغت از تحصيل به ” واجد شرايط قطعي” ارتقاء دهند.

  • دارا بودن يكي از آزمونهاي معتبر مطابق جدول زير:

نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره 5/5 5/5 525 70-69
  • قبولي در دوره Intermediate   فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مركز بين‌المللي زبان دانشگاه