دروسی که “زبان ارائه درس” آنها در پورتال دانشگاه  “انگلیسی” ثبت شده باشد فقط برای دانشجویانی قابل مشاهده و ثبت‌نام است که به صورت  “مشروط ”  یا  ” قطعی”  قبلاً  واجد شرایط بودن آنها در پورتال دانشگاه درج شده باشد.

الف ) واجد شرایط قطعی

 دانشجویان در صورت احراز یکی از شرایط زیر می توانند در دروس ارائه شده به زبان انگلیسی ثبت‌نام نمایند. ضمناً این شرایط به همراه بقیه شرایط ذکر شده در آئین نامه نوع مدرک دانش‌آموختگی برای دریافت مدرک “دوره‌های بین‌الملل”  کافی است.

  • دارا بودن نمره یکی از آزمونهای معتبر مطابق جدول زیر:

نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره ۶ ۶ ۵۵۰ ۸۰-۷۹
  • قبولی در آخرین دوره فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه (Advanced)

ب ) واجد شرایط موقت

دانشجویان درصورت احراز یکی از شرایط زیر می‌توانند صرفاً در دروس ارائه شده به زبان انگلیسی ثبت‌نام نمایند ولی این شرایط برای دریافت مدرک “دوره‌های بین‌الملل” کافی نیست و باید دانشجویان مدرک فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی خود را قبل از فعال شدن فرایند فراغت از تحصیل به ” واجد شرایط قطعی” ارتقاء دهند.

  • دارا بودن یکی از آزمونهای معتبر مطابق جدول زیر:

نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره ۵/۵ ۵/۵ ۵۲۵ ۷۰-۶۹
  • قبولی در دوره Intermediate   فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه