الف ) موارد مشترک

 • کلیه دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری تحت عنوان “پردیس خودگردان” باتوجه به دارا بودن مجوز ارائه “دوره‌های بین‌الملل” توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در صورت کسب شرایط این آئین نامه می توانند مدرک دانش‌آموختگی خود را از “دوره‌های خودگردان” به “دوره‌های بین‌الملل” که دارای شرایط بسیار مطلوب‌تری در فعالیتهای کاری و ادامه تحصیل ( خصوصاً بین‌المللی) می‌باشد، ارتقاء دهند. بدیهی است انتخاب نوع مدرک برای دانشجویان اختیاری است.
 • نوع مدرک دانشجویان در طی تحصیل در پورتال دانشگاه تحت عنوان “دوره‌های بین‌الملل ( در صورت احراز شرایط زبان )”  ثبت می شود.
 • هنگام فارغ التحصیلی در صورتی که دانشجویان شرایط این آئین نامه را داشته باشند، نوع مدرک آنها به “دوره‌های بین‌الملل”  تغییر می‌یابد و در صورت عدم احراز شرایط ، نوع مدرک  “دوره‌های خودگردان” ثبت می‌شود .
 • پس از فعال شدن فرآیند فراغت از تحصیل ، نوع مدرک قابل تغییر نخواهد بود
 • شرایط ثبت نام در دروس ارائه شده به زبان انگلیسی در آئین نامه مجزا ارائه شده است.

ب) دانشجویان کارشناسی

 • دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۲ و ماقبل برای دریافت مدرک “دوره‌های بین‌الملل” باید قبل از فعال شدن فرایند فراغت از تحصیل، وضعیت فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی خود را به یکی از دو روش زیر ارائه نمایند.
 • دارا بودن نمره یکی از آزمونهای معتبر مطابق جدول زیر:
نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره ۶ ۶ ۵۵۰ ۸۰-۷۹

 

 • قبولی در آخرین دوره فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه (Advanced)

 • دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۳ برای دریافت مدرک “دوره‌های بین‌الملل” باید قبل از فعال شدن فرآیند فراغت از تحصیل اولاً مدرک فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی مطابق بند ( ب- ۱) ارائه نمایند ثانیاً حداقل ۱۵ واحد درسی گذرانده به زبان انگلیسی در کارنامه آنها ثبت شده باشد.

 • دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۴ برای دریافت مدرک “دوره‌های بین‌الملل ” باید قبل از فعال شدن فرآیند فراغت از تحصیل اولاً مدرک فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی مطابق بند ( ب- ۱) ارائه نمایند ثانیاً حداقل ۲۰ واحد درسی گذرانده به زبان انگلیسی در کارنامه آنها ثبت شده باشد

 • دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۵ به بعد برای دریافت مدرک “دوره‌های بین‌الملل” باید قبل از فعال شدن فرآیند فراغت از تحصیل اولاً مدرک فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی مطابق بند (ب- ۱) ارائه نمایند ثانیاً حداقل ۳۰ واحد درسی گذرانده به زبان انگلیسی در کارنامه آنها ثبت شده باشد

ج ) دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۳ و ماقبل برای دریافت مدرک “دوره‌های بین‌الملل”  باید قبل از فعال شدن فرآیند فراغت از تحصیل ، مدرک فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی مطابق بند (ب – ۱) ارائه نمایند.

 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۴ برای دریافت مدرک “دوره‌های بین‌الملل” باید قبل از فعال شدن فرایند فراغت از تحصیل اولاً مدرک فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی مطابق بند ( ب – ۱) ارائه نمایند ثانیاً نگارش پایان‌نامه و ارائه آن در جلسه دفاع پایان‌نامه باید به زبان انگلیسی باشد

 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۵ به بعد برای دریافت مدرک دوره‌های بین‌الملل باید قبل از فعال شدن فرایند فراغت از تحصیل اولاً مدرک فراگیری مهارتهای زبان انگلیسی مطابق بند (ب- ۱) ارائه نمایند ثانیاً نگارش پایان‌نامه و ارائه آن در جلسه دفاع پایان‌نامه باید به زبان انگلیسی باشد. ثالثاً حداقل ۶ واحد درسی گذرانده به زبان انگلیسی در کارنامه آنها ثبت شده باشد.