الف ) موارد مشترك

 • كليه دانشجويان پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري تحت عنوان “پرديس خودگردان” باتوجه به دارا بودن مجوز ارائه “دوره‌هاي بين‌الملل” توسط دانشگاه صنعتي اميركبير، در صورت كسب شرايط اين آئين نامه مي توانند مدرك دانش‌آموختگي خود را از “دوره‌هاي خودگردان” به “دوره‌هاي بين‌الملل” كه داراي شرايط بسيار مطلوب‌تري در فعاليتهاي كاري و ادامه تحصيل ( خصوصاً بين‌المللي) مي‌باشد، ارتقاء دهند. بديهي است انتخاب نوع مدرك براي دانشجويان اختياري است.
 • نوع مدرك دانشجويان در طي تحصيل در پورتال دانشگاه تحت عنوان “دوره‌هاي بين‌الملل ( در صورت احراز شرايط زبان )”  ثبت مي شود.
 • هنگام فارغ التحصيلي در صورتي كه دانشجويان شرايط اين آئين نامه را داشته باشند، نوع مدرك آنها به “دوره‌هاي بين‌الملل”  تغيير مي‌يابد و در صورت عدم احراز شرايط ، نوع مدرك  “دوره‌هاي خودگردان” ثبت مي‌شود .
 • پس از فعال شدن فرآيند فراغت از تحصيل ، نوع مدرك قابل تغيير نخواهد بود
 • شرايط ثبت نام در دروس ارائه شده به زبان انگليسي در آئين نامه مجزا ارائه شده است.

ب) دانشجويان كارشناسي

 • دانشجويان كارشناسي ورودي 92 و ماقبل براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل” بايد قبل از فعال شدن فرايند فراغت از تحصيل، وضعيت فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي خود را به يكي از دو روش زير ارائه نمايند.
 • دارا بودن نمره يكي از آزمونهاي معتبر مطابق جدول زير:
نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره 6 6 550 80-79

 

 • قبولي در آخرين دوره فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مركز بين‌المللي زبان دانشگاه (Advanced)

 • دانشجويان كارشناسي ورودي 93 براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل” بايد قبل از فعال شدن فرآيند فراغت از تحصيل اولاً مدرك فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مطابق بند ( ب- 1) ارائه نمايند ثانياً حداقل 15 واحد درسي گذرانده به زبان انگليسي در كارنامه آنها ثبت شده باشد.

 • دانشجويان كارشناسي ورودي 94 براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل ” بايد قبل از فعال شدن فرآيند فراغت از تحصيل اولاً مدرك فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مطابق بند ( ب- 1) ارائه نمايند ثانياً حداقل 20 واحد درسي گذرانده به زبان انگليسي در كارنامه آنها ثبت شده باشد

 • دانشجويان كارشناسي ورودي 95 به بعد براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل” بايد قبل از فعال شدن فرآيند فراغت از تحصيل اولاً مدرك فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مطابق بند (ب- 1) ارائه نمايند ثانياً حداقل 30 واحد درسي گذرانده به زبان انگليسي در كارنامه آنها ثبت شده باشد

ج ) دانشجويان تحصيلات تكميلي

 • دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي 93 و ماقبل براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل”  بايد قبل از فعال شدن فرآيند فراغت از تحصيل ، مدرك فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مطابق بند (ب – 1) ارائه نمايند.

 • دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي 94 براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل” بايد قبل از فعال شدن فرايند فراغت از تحصيل اولاً مدرك فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مطابق بند ( ب – 1) ارائه نمايند ثانياً نگارش پايان‌نامه و ارائه آن در جلسه دفاع پايان‌نامه بايد به زبان انگليسي باشد

 • دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي 95 به بعد براي دريافت مدرك دوره‌هاي بين‌الملل بايد قبل از فعال شدن فرايند فراغت از تحصيل اولاً مدرك فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مطابق بند (ب- 1) ارائه نمايند ثانياً نگارش پايان‌نامه و ارائه آن در جلسه دفاع پايان‌نامه بايد به زبان انگليسي باشد. ثالثاً حداقل 6 واحد درسي گذرانده به زبان انگليسي در كارنامه آنها ثبت شده باشد.