نام نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر محمد رضا محدث مجتهدی مدیر امور دانشجویان بین الملل ۰۲۱۶۴۵۴۳۵۳۳

۰۲۱۶۶۹۶۷۳۹۷

فاطمه یعقوبی کارشناس خدمات آموزشی ۰۲۱۶۴۵۴۳۵۳۳

۰۲۱۶۶۹۶۷۳۹۷

صدیقه ظهیری فر کارشناس ارشد آموزشی ۰۲۱۶۴۵۴۵۴۰۶
مائده محبتی کارشناس خدمات آموزشی ۰۲۱۶۴۵۴۵۴۰۲
منصوره کاری کارشناس خدمات آموزشی ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۰۹
سهیل شریفی آل آقا کارشناس امور دانشجویی ۰۲۱۶۴۵۴۵۴۱۱
    فکس ۰۲۱۶۶۹۶۳۲۹۰