دکتر محمد رضا محدث مجتهدی

دکتر محمد رضا محدث مجتهدی

مدیر امور دانشجویان بین الملل

۰۲۱۶۴۵۴۳۵۳۳

۰۲۱۶۶۹۶۷۳۹۷

فاطمه یعقوبی

کارشناس خدمات آموزشی

۰۲۱۶۴۵۴۳۵۳۳

۰۲۱۶۶۹۶۷۳۹۷

صدیقه ظهیری فر

کارشناس خدمات آموزشی

۰۲۱۶۴۵۴۵۴۰۶

مائده محبتی

کارشناس خدمات آموزشی

02164545403

منصوره کاری

کارشناس مسئول امور بین الملل

۰۲۱۶۴۵۴۵۶۰۹

سهیل شریفی آل آقا

کارشناس امور دانشجویی

۰۲۱۶۴۵۴۵۴۱۱