قابل توجه كليه دانشجويان محترم

غيبت بيش از دو جلسه در هر كلاس، باعث حذف درس مربوطه به تشخيص استاد خواهد شد. بديهي است، منظور از غيبت، مواردي است كه از نظر آموزش مركز زبان، موجه باشد

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@