جهت دادن مدرك مجوز مشروط براي شركت در كلاس هاي درس به زبان انگليسي (CQ ) :

1- قبولي در آزمون تعيين سطح دوره Intermediate و ثبت نام و قبولي در 4 درس آن دوره

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@