دانشجويان در صورت احراز يكي از شرايط زير مي توانند در دروس ارائه شده به زبان انگليسي ثبت‌نام نمايند. ضمناً اين شرايط به همراه بقيه شرايط ذكر شده در آئين نامه نوع مدرك دانش‌آموختگي براي دريافت مدرك “دوره‌هاي بين‌الملل”  كافي است.

  • دارا بودن نمره يكي از آزمونهاي معتبر مطابق جدول زير:
نام  آزمون ESTA IELTS TOEFL pbt TOEFL ibt
حداقل نمره ۶ ۶ ۵۵۰ ۸۰-۷۹
  • قبولي در آخرين دوره فراگيري مهارتهاي زبان انگليسي مركز بين‌المللي زبان دانشگاه (Advanced)
Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.