معاونت امور بين­ الملل دانشگاه صنعتي اميركبير براساس اهداف و برنامه ­هاي راهبردي دانشگاه در جهت توسعه ارتباطات و تعاملات بين­ المللي با دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي جهان ، مركز بين­ المللي زبان دانشگاه (ILCA) را تاسيس نموده است .

واحد زبان انگليسي مركز بعنوان يكي از فعال­ترين واحد ها، وظيفه توانمندسازي و افزايش كارآيي زبان انگليسي دانشجويان دانشگاه را با استفاده از شيوه ­هاي نوين و به روز آموزشي برعهده دارد.

دانشجويان دانشگاه مي­توانند با شركت در كلاسهاي زبان اين مركز، مجوز شركت در كلاسهاي آكادميك ارائه شده به زبان انگليسي و گذراندن دروس زبان عمومي 1 و 2 دانشگاه را دريافت نمايند.

اين مركز داراي 3 سطح آموزشي (Elementary , Intermediate , Advanced) و در 4 مهارت ( Speaking , Listening , Reading , Writing ) مي باشد كه زمان گذراندن هريك از سطوح، يك ترم تحصيلي است.

مزاياي شركت در دوره هاي بين المللي زبان :

  • دريافت مجوز شركت در كلاس هاي درس ارائه شده به زبان انگليسي


  • دريافت مدرك Golden و Silver  مركز بين المللي زبان درصورت كسب حد نصاب نمره

  • دريافت مجوز شركت در آزمون جامع دكتري

  • دريافت مجوز زبان براي فرصت مطالعاتي خارج از كشور

  • دريافت گواهي گذراندن دروس به زبان انگليسي براي كليه دانشجويان  جهت تسهيل پذيرش در دانشگاه هاي خارج از كشور

  • ارتقاء مدرك دوره هاي خودگردان به دوره هاي بين الملل

  • جايگزيني نمره دوره هاي مركز بين المللي زبان به جاي نمره زبان عمومي 1 و 2 دانشگاه

  • اعطاي مدرك تربيت مدرس زبان انگليسي (TTC)

ضوابط واجد شرايط شدن براي شركت در آزمون جامع دكتري

گزينه هاي گذراندن زبان عمومي 1 و 2 در دانشگاه صنعتي امير كبير

شركت در برنامه هاي آموزشي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير


1- شركت در كلاس هاي بدون تعيين سطح و شروع دوره از سطح Elementary


2- شركت در سطح مناسب بر اساس آزمون تعيين سطح


3- شركت در دوره هاي تربيت مدرس زبان ( TTC ) براي دانشجوياني كه از سطح زباني بالايي برخوردار مي باشد.


4- ثبت نام و شركت در آزمون  ESTA براي دانشجوياني كه نياز به گذراندن دوره هاي آموزشي مر كز را ندارند

English Standard Test of Amirkabir University of Technology

برنامه نيم سال اول تحصيلي 97-98 مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

برنامه نيم سال دوم تحصيلي 97-98 مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

برنامه ترم تابستاني 98 مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.