پايان ترمجمع نمره انجام تكاليفميان ترمحضور و غيابتوضيحات
40 نمره6 نمره40 نمره14 نمرهجمعا 100 نمره كه حداقل نمره 70 قابل قبول مي باشد

نحوه بارم بندي نمرات ترم تابستان

  • مجموع برگزاري كلاس ها 7 هفته و در دو روز يكشنبه و دوشنبه برگزار مي گردد.

  • آزمون ميان ترم در هفته پنجم برگزار خواهد شد .

  • نمره اي كه استاد محترم در كلاس منظور مي كند، مجموعا 54 نمره است كه حاصل جمع 40 نمره ميان ترم و 14 نمره حضور و غياب و فعاليت كلاسي است كه هر جلسه ثبت خواهد شد. بنابراين صرف حضور دانشجو به معناي اخذ نمره مربوطه نيست .

  • پروژه ها ، به مجموعه فعاليتهايي گفته مي شود كه از جانب مركز و تحت نظارت اساتيد ناظر به دانشجويان محول مي گردد.

  • تمامي پروژه ها توسط اساتيد همان درس تصحيح مي شود ودر صورت قابل قبول نبودن به دانشجو ارجاع خواهد شد تا مجدد پس از اصلاح ارسال شود. نمره هر پروژه توسط استاد در پرتال آموزشي كه قابل رويت است، ثبت خواهد شد .

  • هدف از انجام پروژه ها محول كردن فعاليتهاي درسي هماهنگ و يكسان به دانشجو بوده تا از اعمال سليقه هاي مختلف درارائه كارهاي كلاسي جلوگيري شود و از طرفي نظارت اساتيد ناظر بر كار اساتيد محترم و همچنين روند تحصيلي دانشجو دقيق تر صورت خواهد پذيرفت . البته قابل ذكر است كه با اين روش ، دانشجو نيز از رشد تحصيلي خود اطلاع دقيقي خواهد داشت و در پايان ترم به طور شفاف مي تواند از نمره كسب شده خود اطلاع دقيقي حاصل نمايد .

  • چنانچه پروژه اي در زمان اعلام شده ارسال نگردد ، در زمانهاي بعدي مورد قبول نخواهد بود .

  • در صورت مورد قبول نبودن پروژه اي ، دانشجو موظف است در زمان اعلام شده پروژه را اصلاح و ارسال نمايد .

image_pdfimage_print
Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@