پايان ترمنمره ارسال پروژهميان ترمحضور و غيابتوضيحات
40 نمره16 نمره30 نمره14 نمرهجمعا 100 نمره كه حداقل نمره 70 قابل قبول مي باشد

نحوه بارم بندي نمرات ترم تابستان

  • مجموع برگزاري كلاس ها 7 هفته و در دو روز يكشنبه و دوشنبه برگزار مي گردد.

  • نمره اي كه استاد محترم در كلاس منظور مي كند، مجموعا 44 نمره است كه حاصل جمع 30 نمره ميان ترم و 14 نمره حضور و غياب و فعاليت كلاسي است كه هر جلسه ثبت خواهد شد. بنابراين صرف حضور دانشجو به معناي اخذ نمره مربوطه نيست .

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.