قابل توجه كليه دانشجويان محترم

براي دانشجوياني كه مرتبه اول مي باشند و رمز خود را تغيير نداده اند

نام كاربري: شماره دانشجويي

رمز عبور :Abc1234@#1

كه مي توانيد پس از ورود به قسمت تغيير رمز رفته و آن را تغيير دهيد

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@