نحوه اعطاي مدرك به دانشجويان سطح Advanced

 مدرک طلايي ( Golden Certificate )

1.این مدرک به دانشجویانی اعطا خواهد شد که پس از گذراندن دوره Advanced مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، شرایط ذیل را احراز نمایند.

  •  ميانگين نمره پاياني آنها 7 به بالا باشد .

  • نمره قبولي در هرمهارت  ، نباید كمتر از 6 باشد.

2.مدرک طلايي تا پايان دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه اميركبير اعتبار دارد.

3.در صورتی که دانشجو تصمیم داشته باشد در دانشگاه های غیر ایرانی ادامه تحصیل دهد ، گواهي تایید مدرك زبان جهت ارائه به آن دانشگاه برای وی صادر خواهد شد .

 مدرک نقره ای ( Silver Certificate )

1.این مدرک به دانشجویانی اعطا خواهد شد که پس از گذراندن دوره Advanced  مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، شرایط ذیل را احراز نمایند.

  • ميانگين نمره پاياني آنها  6.5 باشد.

  • نمره قبولي در هرمهارت ، نباید كمتراز 5.5 باشد.

2.مدرک نقره ای تا پايان دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه اميركبير اعتبار دارد.

3.در صورتی که دانشجو تصمیم داشته باشد در دانشگاه های غیر ایرانی ادامه تحصیل دهد ، گواهي تایید مدرك زبان جهت ارائه به آن دانشگاه برای وی در صورتی صادر خواهد شد که از زمان اخذ مدرک نقره ای ، دو سال بیشتر نگذشته باشد . در غیر اینصورت ، دانشجو باید در آزمونهای مورد تایید مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوباره شرکت نماید.

 مدرک گراف نمره اي ( Report Card )

1.این مدرک به دانشجویانی اعطا خواهد شد که پس از گذراندن دوره Advanced  مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، شرایط ذیل را احراز نمایند.

  • ميانگين نمره پاياني آنها  6 باشد.

  • نمره قبولي در هرمهارت ، نباید كمتراز 5 باشد.

2.مدرک گراف نمره اي(Report Card ) تا پايان دوره تحصیلی دانشجو در دانشگاه اميركبير اعتبار دارد.

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@

گذراندن دوره­ های زبان انگلیسی مرکز بین­ المللی زبان دانشگاه به جای زبان عمومی 1 و 2

**********************

برای دانشجویانی که مایل به فراگیری زبان انگلیسی در مهارتهای

Reading, Writing, Speaking, Listening

در مرکز بین ­المللی زبان دانشگاه هستند

این امکان فراهم شده است که

نتایج این دوره­ ها به جای زبان عمومی 1 و 2

در پورتال دانشگاه در محدوده نمره 20-16 ثبت می­شود.