قابل توجه كليه دانشجويان محترم مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير

دانشجويان مي بايست كليه سطوح زبان خود را به صورت مستمر و بدون هيچ فاصله زماني سپري نمايند..در غير اينصورت دانشجوي فوق مجددا تعيين سطح شده و در صورت تغييرسطح زبان
مي بايست از نمره تعيين سطح جديد شروع به ادامه تحصيل زبان نمايند.

برنامه زمان بندي و كلاس هاي ترم دوم 95-96 گروه زبان بين الملل